نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها


5x5 نونوگرام ها | 10x10 نونوگرام ها | 15x15 نونوگرام ها | 20x20 نونوگرام ها | 25x25 نونوگرام ها


در این ماه
1.aisur00:03.18
2.Fiaco00:03.57
3.Szofi00:03.61
4.boyko99900:03.77
5.willo00:03.89
6.synester10100:04.11
7.Kirian00:04.33
8.Bas165100:04.44
9.gabarko00:04.52
10.latron00:04.83
11.pato304200:05.03
12.kiahtong00:05.13
13.iceman97700:05.18
14.NickyShopov00:05.19
15.JaySan00:05.20
16.leukisgr00:05.23
17.Blassi00:05.27
18.MagicSquid00:05.30
19.Meerkat00:05.48
20.Rainbow5400:05.49
در این هفته
1.aisur00:03.18
2.Szofi00:03.61
3.willo00:03.89
4.synester10100:04.11
5.boyko99900:04.11
6.Kirian00:04.33
7.latron00:04.83
8.pato304200:05.03
9.NickyShopov00:05.19
10.JaySan00:05.43
11.Clausi1200:05.55
12.kiahtong00:05.63
13.sirgilbert800:06.32
14.liangcw00:06.32
15.SpecialK6800:06.40
16.iceman97700:06.42
17.NorthamptonFC00:06.44
18.Rainbow5400:06.44
19.tomcoyne00:06.48
20.ManUtdFan00:06.51
امروز
1.aisur00:03.18
2.willo00:03.89
3.Szofi00:04.03
4.boyko99900:04.11
5.synester10100:04.62
6.JaySan00:05.43
7.kiahtong00:05.67
8.sirgilbert800:06.32
9.SpecialK6800:06.40
10.iceman97700:06.42
11.Rainbow5400:06.59
12.Phlogiston00:08.13
13.noliai00:08.24
14.BKish00:08.31
15.Epcomps00:09.29
16.danara00:09.36
17.JackieChen00:09.83
18.Brianna00:10.23
19.Jannie195800:12.45
20.corey00:12.69

پازل جدیدرتبتون را پیدا کنید در
اسم خود را وارد کنید:

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation