نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
نونوگرام ها


5x5 نونوگرام ها | 10x10 نونوگرام ها | 15x15 نونوگرام ها | 20x20 نونوگرام ها | 25x25 نونوگرام ها


در این ماه
1.synester10100:02.22
2.Szofi00:02.70
3.shukab00:03.53
4.gabarko00:03.60
5.boyko99900:03.71
6.skilledscott2000:03.75
7.willo00:03.98
8.tokram00:04.09
9.pato304200:04.19
10.iceman97700:04.35
11.Bas165100:04.48
12.foc102800:04.85
13.kizuflux00:04.97
14.Chalkosz00:05.06
15.Banglaman00:05.14
16.jann198400:05.22
17.eRogue1700:05.25
18.texasangel681000:05.38
19.Mariostar00:05.40
20.Rainbow5400:05.46
در این هفته
1.synester10100:02.22
2.Szofi00:02.70
3.shukab00:03.65
4.boyko99900:03.71
5.gabarko00:03.93
6.willo00:03.99
7.tokram00:04.09
8.iceman97700:04.13
9.kiahtong00:05.10
10.Banglaman00:05.35
11.texasangel681000:05.38
12.Gaskuchn00:05.57
13.jaw434300:05.66
14.texas198400:06.51
15.Rarucard00:06.52
16.JaySan00:06.69
17.TSabrinaL00:06.78
18.Rainbow5400:07.03
19.Dunnowhattodo400:07.10
20.Rambo128500:07.26
امروز
1.pespejo4271400:08.30
2.HackMan00:09.75
3.idontknowthee00:14.86
4.--- خالی -----:--
5.--- خالی -----:--
6.--- خالی -----:--
7.--- خالی -----:--
8.--- خالی -----:--
9.--- خالی -----:--
10.--- خالی -----:--
11.--- خالی -----:--
12.--- خالی -----:--
13.--- خالی -----:--
14.--- خالی -----:--
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--

پازل جدیدرتبتون را پیدا کنید در
اسم خود را وارد کنید:

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Ads