نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها


5x5 نونوگرام ها | 10x10 نونوگرام ها | 15x15 نونوگرام ها | 20x20 نونوگرام ها | 25x25 نونوگرام ها


در این ماه
1.demian00:02.99
2.boyko99900:03.51
3.gabarko00:03.85
4.ton4o7600:04.11
5.olliw00:04.14
6.willo00:04.25
7.Nemak00:04.33
8.Fiaco00:04.69
9.pato304200:04.71
10.Martien00:04.93
11.Oxford00:05.04
12.leukisgr00:05.20
13.munggumy00:05.34
14.tomcoyne00:05.34
15.NorthamptonFC00:05.44
16.supp5566800:05.56
17.xenic00:05.60
18.Watto00:05.67
19.Bas165100:05.96
20.Filippo00:06.03
در این هفته
1.demian00:03.13
2.boyko99900:03.69
3.gabarko00:03.96
4.ton4o7600:04.11
5.willo00:04.25
6.Fiaco00:04.69
7.Martien00:04.93
8.Nemak00:05.37
9.Oxford00:05.61
10.Watto00:05.67
11.leukisgr00:05.83
12.pato304200:05.94
13.Filippo00:06.03
14.Phlogiston00:06.65
15.MrDaaa00:06.92
16.noliai00:07.24
17.bugbear00:07.26
18.Kishi00:07.41
19.ozgurce00:07.52
20.Frog100:07.70
امروز
1.pato304200:06.33
2.pespejo42700:07.89
3.Phlogiston00:08.24
4.kiahtong00:08.85
5.HackMan00:11.10
6.pineapplenation00:13.24
7.MITNerd1300:15.05
8.brutuskind00:17.72
9.robertaw00:20.69
10.Breante1901:10.82
11.--- خالی -----:--
12.--- خالی -----:--
13.--- خالی -----:--
14.--- خالی -----:--
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--رتبتون را پیدا کنید در
اسم خود را وارد کنید:: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation