نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها


5x5 نونوگرام ها | 10x10 نونوگرام ها | 15x15 نونوگرام ها | 20x20 نونوگرام ها | 25x25 نونوگرام ها


در این ماه
1.Fiaco00:03.55
2.llyrellenya00:04.20
3.boyko99900:04.28
4.olliw00:04.35
5.gabarko00:04.41
6.leukisgr00:04.54
7.qwasyx00:04.59
8.pato304200:04.76
9.willo00:04.95
10.reebz00:05.01
11.MediocreZone00:05.01
12.ltser00:05.06
13.bugbear00:05.15
14.nevokuf00:05.24
15.PsiGuy00:05.31
16.Oxford00:05.34
17.ManUtdFan00:05.36
18.sweetness00:05.44
19.Bazsi021500:05.47
20.japearce00:05.61
در این هفته
1.Fiaco00:03.55
2.llyrellenya00:04.20
3.boyko99900:04.28
4.pato304200:04.76
5.LeBron2LA00:04.92
6.willo00:04.95
7.ltser00:05.06
8.bugbear00:05.15
9.leukisgr00:05.24
10.ManUtdFan00:05.36
11.sweetness00:05.85
12.japearce00:06.02
13.NorthamptonFC00:06.26
14.Filippo00:06.26
15.tomcoyne00:06.31
16.roadrunner11600:06.84
17.Rainbow5400:06.99
18.fyreflye00:07.00
19.Phlogiston00:07.03
20.element1200:07.37
امروز
1.pato304200:05.62
2.Phlogiston00:07.55
3.--- خالی -----:--
4.--- خالی -----:--
5.--- خالی -----:--
6.--- خالی -----:--
7.--- خالی -----:--
8.--- خالی -----:--
9.--- خالی -----:--
10.--- خالی -----:--
11.--- خالی -----:--
12.--- خالی -----:--
13.--- خالی -----:--
14.--- خالی -----:--
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--

پازل جدیدرتبتون را پیدا کنید در
اسم خود را وارد کنید:

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation