نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها


5x5 نونوگرام ها | 10x10 نونوگرام ها | 15x15 نونوگرام ها | 20x20 نونوگرام ها | 25x25 نونوگرام ها


در این ماه
1.Fiaco00:03.00
2.aisur00:03.10
3.ton4o7600:03.45
4.willo00:03.83
5.olliw00:03.99
6.gabarko00:04.03
7.boyko99900:04.18
8.pato304200:04.21
9.leukisgr00:04.23
10.Kirian00:04.24
11.MediocreZone00:04.45
12.sweetness00:05.31
13.bugbear00:05.32
14.Zembi00:05.40
15.hlawliet00:05.40
16.Filippo00:05.60
17.wasuwee00:05.63
18.Phlogiston00:05.83
19.japearce00:05.88
20.kiahtong00:05.96
در این هفته
1.Fiaco00:03.00
2.aisur00:03.10
3.ton4o7600:03.45
4.leukisgr00:04.23
5.boyko99900:04.43
6.Kirian00:04.45
7.gabarko00:04.53
8.pato304200:04.67
9.Zembi00:05.40
10.japearce00:05.88
11.kiahtong00:05.96
12.cyber00:06.00
13.bugbear00:06.33
14.wasuwee00:06.39
15.NorthamptonFC00:06.40
16.luigio1700:06.52
17.ManUtdFan00:06.55
18.Phlogiston00:06.58
19.Szofi00:06.88
20.naim197500:06.91
امروز
1.gabarko00:04.86
2.Phlogiston00:06.65
3.Kishi00:07.21
4.eRogue00:07.60
5.Sonnenschein2800:08.41
6.Rainbow5400:08.88
7.Szofi00:10.05
8.corey00:13.20
9.HackMan00:13.92
10.Naelouise00:15.78
11.Guidedbyvoices00:18.50
12.brutuskind00:18.75
13.--- خالی -----:--
14.--- خالی -----:--
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--

پازل جدیدرتبتون را پیدا کنید در
اسم خود را وارد کنید:

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation