نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها


5x5 نونوگرام ها | 10x10 نونوگرام ها | 15x15 نونوگرام ها | 20x20 نونوگرام ها | 25x25 نونوگرام ها


در این ماه
1.LeBron2LA00:03.66
2.Fiaco00:03.67
3.MrRedderr00:04.77
4.Oxford00:04.90
5.Martien00:05.28
6.Frog100:05.37
7.liloak13700:05.39
8.boyko99900:05.42
9.leukisgr00:05.46
10.spinno100100:05.57
11.nevokuf00:05.72
12.reebz00:05.78
13.willo00:05.80
14.tomcoyne00:05.91
15.yc970100:05.91
16.Kishi00:05.92
17.Bas165100:05.97
18.pato304200:06.02
19.Phlogiston00:06.07
20.Nay1200:06.08
در این هفته
1.LeBron2LA00:03.66
2.Fiaco00:03.67
3.Oxford00:04.90
4.Martien00:05.28
5.leukisgr00:05.62
6.pato304200:05.72
7.nevokuf00:05.72
8.reebz00:05.78
9.leksipes00:06.12
10.spinno100100:06.25
11.willo00:06.46
12.Frog100:06.75
13.Filippo00:07.04
14.revcanon00:07.18
15.kiahtong00:07.31
16.noliai00:07.37
17.Sodbuster00:07.50
18.diner52400:07.75
19.NaixBot00:07.80
20.bugbear00:07.85
امروز
1.LeBron2LA00:03.96
2.Martien00:05.56
3.pato304200:06.02
4.spinno100100:07.34
5.noliai00:07.37
6.NaixBot00:07.80
7.Thugson00:08.96
8.element1200:08.99
9.kiahtong00:09.07
10.lidapang00:09.61
11.Phlogiston00:09.65
12.Hailig00:09.82
13.pespejo42700:09.84
14.Trudi00:11.58
15.pun35m00:12.11
16.ozzyksl00:12.12
17.corey00:12.92
18.wolfwriter00:13.84
19.brutuskind00:14.88
20.barfly5800:15.94رتبتون را پیدا کنید در
اسم خود را وارد کنید:: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation