نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت
Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

انتقادات و پیشنهادات | پازل ویژه | سوال و پرسش

چاپ گروهی

سالن مشاهیر

Privacy Policy | لینک ها


نونوگرام ها


5x5 نونوگرام ها | 10x10 نونوگرام ها | 15x15 نونوگرام ها | 20x20 نونوگرام ها | 25x25 نونوگرام ها


در این ماه
1.demian00:03.23
2.boyko99900:03.50
3.ton4o7600:03.61
4.gabarko00:03.63
5.daskala00:03.95
6.olliw00:04.12
7.willo00:04.28
8.Fiaco00:04.79
9.munggumy00:04.97
10.bruno2700:04.98
11.leksipes00:05.00
12.Jobarteh101600:05.20
13.tomcoyne00:05.41
14.Morgaine00:05.65
15.Martien00:05.76
16.ManUtdFan00:05.85
17.bugbear00:05.91
18.lacko00:05.94
19.phyllis00:05.95
20.NorthamptonFC00:05.96
در این هفته
1.demian00:03.26
2.boyko99900:03.91
3.gabarko00:04.27
4.Fiaco00:04.79
5.willo00:04.94
6.Nemak00:05.19
7.bruno2700:05.49
8.ManUtdFan00:05.85
9.Morgaine00:05.91
10.joeybuc6600:05.99
11.leksipes00:06.02
12.Frog100:06.15
13.Martien00:06.65
14.xenic00:06.79
15.NorthamptonFC00:06.82
16.Filippo00:07.03
17.element1200:07.16
18.ramiro8600:07.26
19.cyber00:07.33
20.Winday00:07.38
امروز
1.demian00:03.72
2.boyko99900:04.24
3.bruno2700:05.69
4.Filippo00:07.03
5.nederland00:07.51
6.eRogue00:07.96
7.lacko00:08.17
8.element1200:08.45
9.Phlogiston00:08.58
10.spinno100100:10.13
11.HackMan00:10.19
12.brutuskind00:12.11
13.johannac00:12.64
14.bridgeshollie00:16.13
15.OJRocca00:16.61
16.medusaworm00:17.25
17.Nidu00700:22.56
18.reader232900:23.10
19.riktov00:25.21
20.--- خالی -----:--رتبتون را پیدا کنید در
اسم خود را وارد کنید:: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com

Disable Advert