نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها


5x5 نونوگرام ها | 10x10 نونوگرام ها | 15x15 نونوگرام ها | 20x20 نونوگرام ها | 25x25 نونوگرام ها


در این ماه
1.aisur00:02.76
2.Szofi00:03.13
3.synester10100:03.16
4.demian00:03.19
5.qwasyx00:03.70
6.boyko99900:03.75
7.willo00:03.75
8.gabarko00:03.97
9.Kirian00:03.98
10.iceman97700:04.13
11.thydj00:04.41
12.pato304200:04.58
13.JFDUT00:04.59
14.Ivanfdezp00:04.60
15.JaySan00:04.91
16.zbf88800:05.06
17.shukab00:05.08
18.boredinclass00:05.12
19.tokram00:05.12
20.Aleksorebo00:05.47
در این هفته
1.aisur00:02.76
2.qwasyx00:03.70
3.willo00:03.75
4.Szofi00:03.77
5.Kirian00:04.10
6.gabarko00:04.13
7.iceman97700:04.13
8.boyko99900:04.43
9.JaySan00:04.91
10.pato304200:04.99
11.shukab00:05.08
12.Aleksorebo00:05.47
13.tokram00:05.82
14.DrDrfbagIII00:05.95
15.leksipes00:05.99
16.wasuwee00:06.75
17.Phlogiston00:06.76
18.turtlefin00:06.80
19.liangcw00:06.80
20.IsabeltheCat00:07.15
امروز
1.Szofi00:03.77
2.iceman97700:04.38
3.JaySan00:05.51
4.IsabeltheCat00:07.15
5.BKish00:08.03
6.pespejo42700:08.83
7.HackMan00:10.72
8.LSB12300:11.18
9.pindao00:16.70
10.amarylli00:20.91
11.--- خالی -----:--
12.--- خالی -----:--
13.--- خالی -----:--
14.--- خالی -----:--
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--

پازل جدیدرتبتون را پیدا کنید در
اسم خود را وارد کنید:

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation