نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
نونوگرام ها


5x5 نونوگرام ها | 10x10 نونوگرام ها | 15x15 نونوگرام ها | 20x20 نونوگرام ها | 25x25 نونوگرام ها


در این ماه
1.synester10100:02.02
2.Szofi00:02.49
3.ton4o7600:02.92
4.aisur00:02.96
5.shukab00:03.08
6.iceman97700:03.20
7.qwasyx00:03.23
8.Waitamomentic00:03.30
9.Flameson4200:03.45
10.Zembi00:03.55
11.Shumix00:03.65
12.willo00:03.75
13.soodsood
22
00:03.80
14.GremlinHead77700:03.85
15.Kirian00:03.92
16.boobyman00:04.04
17.tokram00:04.13
18.POrange00:04.16
19.gabarko00:04.25
20.boyko99900:04.40
در این هفته
1.synester10100:02.84
2.aisur00:03.06
3.ton4o7600:03.11
4.qwasyx00:03.23
5.shukab00:03.25
6.iceman97700:03.26
7.Szofi00:03.28
8.Waitamomentic00:03.30
9.Zembi00:03.55
10.Shumix00:03.69
11.GremlinHead77700:03.94
12.willo00:04.04
13.Kirian00:04.19
14.tokram00:04.27
15.POrange00:04.42
16.gabarko00:04.69
17.ElectricCharge00:04.86
18.NONOHONS00:05.10
19.relicanth5600:05.63
20.Rainbow5400:05.69
امروز
1.iceman97700:03.56
2.Phlogiston00:08.64
3.pespejo427
23
00:09.34
4.yyobc00:10.77
5.--- خالی -----:--
6.--- خالی -----:--
7.--- خالی -----:--
8.--- خالی -----:--
9.--- خالی -----:--
10.--- خالی -----:--
11.--- خالی -----:--
12.--- خالی -----:--
13.--- خالی -----:--
14.--- خالی -----:--
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--

پازل جدیدرتبتون را پیدا کنید در
اسم خود را وارد کنید:

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Ads