نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
نونوگرام ها


5x5 نونوگرام ها | 10x10 نونوگرام ها | 15x15 نونوگرام ها | 20x20 نونوگرام ها | 25x25 نونوگرام ها

در این ماه
1.synester10100:01.84
2.Szofi
3
00:02.20
3.Arok
33
00:02.59
4.PillOw
8
00:02.62
5.ElectricCharge00:02.72
6.iceman97700:02.85
7.Zembi00:02.98
7.Delabranche
39
00:02.98
9.dumby325
5
00:03.11
10.leukisgr
1
00:03.21
11.Flameson4200:03.23
12.DasMensch
61
00:03.38
13.Kirian00:03.45
14.MrTee00:03.46
15.Waitamomentic00:03.49
16.Chalkosz
26
00:03.66
17.willo00:03.90
18.msoff00:04.01
19.ton4o7600:04.08
20.tokram
19
00:04.14
در این هفته
1.Szofi
3
00:02.20
2.PillOw
8
00:02.62
3.synester10100:02.72
4.Zembi00:02.98
4.Delabranche
39
00:02.98
6.ElectricCharge00:03.12
7.leukisgr
1
00:03.21
8.DasMensch
61
00:03.43
9.iceman97700:03.45
10.MrTee00:03.46
11.Waitamomentic00:03.85
12.ton4o7600:04.08
13.willo00:04.10
14.adela00:04.16
14.msoff00:04.16
16.tokram
19
00:04.45
17.POrange00:04.50
18.ilikebagelbites00:04.78
19.Rainbow5400:05.06
20.NONOHONS00:05.11
امروز
1.leukisgr
1
00:03.21
2.PillOw
8
00:03.41
3.iceman97700:03.70
4.ElectricCharge00:03.76
5.willo00:04.10
6.tokram
19
00:04.56
7.Entr0py00:05.87
8.katia196200:07.01
9.BKish00:07.27
10.pespejo427
34
00:07.81
11.Phlogiston00:08.06
12.manhVN00:08.51
13.zhiipjakan00:08.60
14.Dubbs00:09.52
15.keeso00:09.94
16.elzimon00:11.89
17.bsaridikmen
8
00:12.55
18.jagganath
21
00:12.84
19.corey00:14.56
20.ben9112500:15.23
MO3
1.PillOw
8
00:03.81
2.Delabranche
39
00:03.84
3.DasMensch
61
00:04.23
4.Chalkosz
26
00:04.56
5.Gruntioli
6
00:04.84
6.zach777
8
00:05.03
7.tokram
19
00:05.14
8.tiwoah
12
00:05.18
9.boyko999
7
00:05.28
10.IceRune
61
00:05.32
AO5
1.PillOw
8
00:04.24
2.Delabranche
39
00:04.27
3.DasMensch
61
00:04.41
4.Chalkosz
26
00:04.85
5.zach777
8
00:05.05
6.IceRune
61
00:05.32
7.tiwoah
12
00:05.41
8.boyko999
7
00:05.55
9.Arok
33
00:05.64
10.dumby325
5
00:05.76
AO12
1.Delabranche
39
00:05.08
2.PillOw
8
00:05.20
3.DasMensch
61
00:05.34
4.Chalkosz
26
00:05.88
5.tiwoah
12
00:06.35
6.IceRune
61
00:06.65
7.boyko999
7
00:06.69
8.dumby325
5
00:06.71
9.emrosie
17
00:07.30
10.tokram
19
00:07.65
Robots / programmatic solversinfo  
1.PrinceOfChairs00:00.064
2.iamgqr
9
00:00.229
3.BertinSylux98
34
00:00.546

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


رتبتون را پیدا کنید در

اسم خود را وارد کنید:


: بقیه قواعد پازل  hide show

2021-08-03 15:04:00

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Ads