نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت
Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

انتقادات و پیشنهادات | پازل ویژه | سوال و پرسش

چاپ گروهی

سالن مشاهیر

Privacy Policy | لینک ها


نونوگرام ها

1
3
1
3
4
1
1
3
4
5
3
199
11
6
1
5
1
6
1
3
2
2
1
3
1
2
2
3
1
3
3
1
1
1
3
2
3
2
3
2
4
6
4
1
3
4
1
1
2
1
4
1
1
3
1
9
3
5
2
3
1
1
8
4
1
10
7
3
2
9
4
3
1
1
1
1
5
3
3
12
1
2
6
1
1
3
9
2
6
8
3
 1   4   5   2   1   1  
 5   7   1   2  
 3   11   2  
 6   1   9   2  
 11   4   1  
 11   7   1  
 5   1   3  
 2   1   1   3   4  
 2   5  
 4   1   10  
 2   2   1   1   4  
 9   1   3   2  
 4   3   1   2   2  
 5   2   2   4  
 3   5   2   4  
 4   1   1   5   4  
 1   2   1   3   10  
 5   1   2   9  
 5   1   5   5  
 1   3   4   2  
 2   2   5  
 3   1   1   2  
 5   1  
 1   4  
 1   6  

25x25 نونوگرام ها شماره پازل: 9,257,570: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com

Disable Advert