نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها

3
4
1
3
1
3
4
1
3
2
3
1
1
1
1
2
2
4
3
1
5
1
3
3
4
2
4
1
2
4
1
4
1
5
2
6
3
6
3
4
4
5
3
9
5
3
1
4
1
2
3
1
1
3
3
3
3
1
1
12
8
9
3
4
2
8
2
7
1
3
2
1
1
7
2
2
9
3
3
1
7
4
4
3
4
6
2
2
3
3
3
4
1
3
1
1
1
1
1
3
2
 15   3  
 4   1   11   3  
 3   7   5  
 2   1   3   1  
 4   2  
 4   3   2  
 14   1  
 10   3   3  
 10   1   1   4  
 4   1   1   7  
 2   1   3   2   2  
 3  
 4   3   1  
 2   3   1   4  
 6   3   3   1   3  
 4   3   2   4  
 1   2   6  
 5   3   1  
 10  
 3   2   10   1   1  
 2   1   5   8   1  
 10   3   3   2  
 7   3   3  
 11   1   1   1  
 1   3   6   1   1  

25x25 نونوگرام ها شماره پازل: 3,225,371: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation