نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت
Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

انتقادات و پیشنهادات | پازل ویژه | سوال و پرسش

چاپ گروهی

سالن مشاهیر

Privacy Policy | لینک ها


نونوگرام ها

1
1
4
9
3
8
10
2
4
10
2
4
1
4
5
1
7
3
4
1
1
6
4
4
2
1
1
3
4
3
1
1
2
3
1
3
3
4
3
2
4
2
4
1
5
2
4
4
5
6
4
6
1
3
1
5
5
6
3
8
4
7
1
3
3
4
2
2
1
1
3
1
1
3
7
2
3
3
5
5
5
3
3
5
4
2
2
1
4
2
1
3
10
4
3
3
7
9
8
1
6
2
5
1
2
3
 2   11   1  
 1   8   1   1  
 3   1   7   2  
 3   6   3  
 6   1   5   2  
 6   1   8   1  
 2   8   2   2   1  
 2   7   1  
 4   1  
 2  
 4   2   2   1   1  
 4   2   7  
 5   3   8  
 5   7  
 3   1   2   7  
 3   1   3   4  
 8   6   4  
 10   3   9  
 14   6  
 6   7   1  
 1   6  
 1   7   2  
 1   1   2   4  
 3   2   3  
 2   3   4  
 3   1   5   3  
 11   2  
 1   1   7   5  
 3   3   5   6  
 4   1   1   4   6  

Special Daily نونوگرام ها 19-02-2018: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com

Disable Advert