نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها

9
7
3
5
3
7
4
1
6
2
14
1
5
1
17
5
7
7
7
3
5
3
2
1
3
3
1
2
1
1
3
3
5
2
5
3
3
4
1
2
8
4
4
2
3
5
2
3
2
5
1
1
1
8
2
8
1
2
2
4
1
1
9
7
3
2
6
1
4
3
2
5
1
5
3
3
1
3
5
1
1
1
3
9
2
1
1
2
9
7
1
2
4
3
3
1
2
3
1
1
5
3
2
1
3
3
 3   5   4  
 3   4   1  
 9   1   1  
 6   10  
 6   17  
 1   4   1   7   2  
 2   4   8   4  
 3   4   3   1  
 3   6   1  
 5   1  
 1   7   3  
 4   2  
 3   4   1  
 4   2   4  
 6   3   4   2  
 6   3   2  
 10   1   1   3   1  
 5   3   1   3  
 5   4   5  
 1   3   1   3  
 3   1   3  
 2   2   3   3  
 3   6   2   6  
 5   4   3   6  
 5   3   3   6  
 6   3   4  
 3   2   3   2  
 9   4   1  
 6   5   1   1   1  
 5   7   1   1  

Special Daily نونوگرام ها 26-05-2018: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation