نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

نونوگرام ها

سوال .

چگونه این پازل را حل کنم ؟

جواب.

  .نکته ! بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد می باشد حتما باید یک فاصله باشد 

سوال .

این اعداد برای چه هستند ؟

جواب.

.هر عدد نشان می دهد که چه تعداد مربع سیاه در آن سطر یا ستون وجود دارد

سوال .

چه کارهایی اجازه ی عمل به آن را ندارم ؟

جواب.
سوال .

از کجا شروع کنم ؟

جواب.

:منطقی فکر کنید . به مثال زیر یک نگاهی بیندازید 

 شکل بالا یعنی اینکه سه مربع به هم چسبیده باید سیاه باشند

 : خب . اول از سمت چپ شروع می کنیم یعنی ممکن است این خانه ها جواب ما باشند  : و بار ردیگر از سمت راست شروع می کنیم . یعنی ممکن است این خانه ها جواب ما باشند


  :در آخر می بینیم که در هر دو احتمال خانه ی سوم سیاه میشود . شپس به طور قطع آن را سیاه میکنیم

: بقیه قواعد پازل  hide show

2024-06-24 05:40:11

ir.puzzle-nonograms.com
Remove Ads