نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

نونوگرام ها
سایز:12334
 2  
 3   1  
 3  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,389,816
3
1
3
1
221
 2  
 2  
 2  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,112,550
32134
 2  
 2  
 1   2  
 2   1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,042,644
323
1
13
 3  
 3   1  
 1   3  
 1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,991,371
41323
 4  
 1   3  
 1   1   1  
 1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 374,918
31
1
134
 2  
 1   1  
 1   2  
 3  
 1   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,856,154
43
1
1
1
1
11
 3  
 2  
 3  
 1  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,417,951
1
1
1
1
31
2
3
 4  
 1  
 3   1  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,642,605
22
1
422
 2  
 3  
 1  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,635,440
31333
 1  
 1  
 1   3  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,150,035
21
1
2
2
21
2
 1   1  
 3  
 1  
 4  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 717,130
33322
 1   1  
 3   1  
 3  
 3  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,810,363
2
2
221
1
3
 3  
 4  
 1  
 1   2  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,844,511
3311
1
2
2
 2  
 1  
 2  
 3   1  
 2   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,696,548
34231
 3  
 3  
 2   1  
 1   2  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,600,605
22
1
323
 2  
 2  
 1   1  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 748,269

: بقیه قواعد پازل  hide show

2024-03-04 09:05:56

ir.puzzle-nonograms.com
Remove Ads