نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت
Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

انتقادات و پیشنهادات | پازل ویژه | سوال و پرسش

چاپ گروهی

سالن مشاهیر

Privacy Policy | لینک ها


نونوگرام ها
سایز:23143
 2  
 2   1  
 1   2  
 2  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,337,110
2323
1
2
 2  
 2  
 1   1  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 653,710
31234
 2  
 4  
 1   3  
 1   1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,805,920
1
1
2
2
133
 4  
 2   2  
 2  
 2  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,825,713
3
1
3123
 2  
 3  
 2   2  
 2  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,320,359
43111
3
 2   1  
 2  
 2   1  
 1   1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,564,710
2221
3
3
 3  
 3  
 1   2  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,749,557
3311
1
1
3
 2   2  
 2  
 2   1  
 1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 594,755
22
1
1
1
33
 2  
 2  
 3  
 1   2  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,124,448
1
1
1
1
3
1
23
 3  
 3  
 1   1   1  
 1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,019,396
2
1
1333
 3  
 1   3  
 3  
 2  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,526,406
1
2
211
3
3
 1   2  
 1  
 2  
 2   1  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,965,752
122
2
33
 1  
 3  
 2  
 4  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,564,654
3
1
2322
 1  
 1  
 3  
 4  
 1   3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,950,240
31
1
314
 3   1  
 1   1   1  
 3   1  
 1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,842,029
3131
1
3
1
 2  
 1   1  
 3   1  
 1   1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,417,403


: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com

Disable Advert