نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
نونوگرام ها
سایز:22241
2
 1   1  
 4  
 2   1  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,071,032
2
1
3321
1
 3  
 4  
 4  
 1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 222,904
33321
1
 3  
 4  
 3  
 1   1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,777,479
422
1
13
 3  
 1   1   1  
 1   1  
 3  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,857,248
42322
 3  
 3  
 1   1  
 1   2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,207,240
21
3
322
 2  
 1  
 2  
 4  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,333,311
2
1
1423
 2  
 1   1  
 1   1  
 3  
 1   3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,390,013
11
2
333
 2   1  
 2  
 3  
 3  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,073,276
122
2
41
1
 3  
 3  
 2  
 2  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,082,964
31
1
314
 3  
 1   1   1  
 3   1  
 2  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,809,874
1
3
2322
 1  
 1  
 1   3  
 4  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 960,095
2422
2
1
 3  
 3  
 2  
 2   1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,840,958
3321
3
1
 2  
 1  
 2   1  
 4  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,862,708
23242
 1  
 2  
 1   1  
 4  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 239,814
21433
 2  
 1   3  
 1   3  
 1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,034,276
221
2
2
1
3
 2  
 3  
 1  
 4  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,446,790

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Ads