نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
نونوگرام ها
سایز:2221
2
4
 1   1  
 3  
 1  
 2   2  
 2   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,007,644
22
1
1
2
23
 3  
 2  
 1  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,419,968
2221
1
1
1
3
 2   2  
 3  
 3  
 1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,693,613
131
1
1
33
 2  
 2  
 4  
 2  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,980,433
44211
1
 2   1  
 3  
 4  
 2  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,781,951
2
1
2
1
322
 3  
 3  
 3  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,752,237
1
1
1
1
1
141
2
 2   1  
 2  
 3  
 2  
 2   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,925,152
41323
 1  
 2  
 1   1   1  
 1   3  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,480,687
3331
1
2
 1  
 2  
 3  
 4  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 265,274
421
1
1
1
3
 3  
 1   1  
 1   1  
 2  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,974,026
41233
 3  
 1   3  
 1   2  
 2  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,035,441
11344
 2  
 3  
 1   3  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,999,332
1142
2
3
 1  
 2  
 3   1  
 3  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,341,691
21
1
3
1
1
1
1
1
1
 3  
 1  
 4  
 1  
 3   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,622,076
3431
1
1
 2  
 2  
 3  
 2  
 2   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,034,285
1
3
31
1
13
 1   2  
 1  
 3   1  
 2  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,379,793

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Ads