نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
نونوگرام ها
سایز:2
2
2223
 1   1  
 1   1  
 1  
 4  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,409,220
2
2
23
1
12
 1   1  
 1   1   1  
 3  
 2  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,473,186
11441
2
 3  
 4  
 2  
 3  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,337,349
3212
2
3
 2  
 2  
 1   1  
 2   1  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,004,875
41
1
2
2
12
 1  
 3  
 1  
 3   1  
 1   3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,963,810
211
1
1
3
4
 3  
 1  
 3  
 1   2  
 1   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 236,087
1
1
3
1
133
 2  
 1  
 1   2  
 3  
 2   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,506,582
1
1
23
1
1
2
2
 4  
 2  
 1  
 2  
 1   3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 345,224
22
1
21
2
3
 1  
 2   1  
 1   1  
 4  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,251,686
343
1
11
 3  
 2  
 3  
 2  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,458,265
1
1
1
4132
 1   2  
 1   2  
 4  
 1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,399,244
12334
 3  
 4  
 3  
 2  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,128,992
21333
1
 4  
 3  
 3  
 1  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,219,506
3321
1
3
 1  
 1  
 2   2  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,979,135
1
1
1
2
11
3
3
 2   2  
 1  
 2  
 1   1  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,035,629
2
2
3321
 1  
 1   1   1  
 3  
 4  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,226,363

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Ads