نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها
سایز:1
3
3312
 3  
 2  
 4  
 1   1  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,468,187
43312
 1  
 3  
 3  
 1   1   1  
 1   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,170,258
34121
2
 2  
 1   1  
 3  
 2   1  
 2   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 45,432
44211
1
 1   1  
 2  
 2  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,971,886
22
1
332
 4  
 4  
 2  
 1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,728,744
31
1
233
 3  
 3  
 2   2  
 1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,060,602
12343
 4  
 4  
 3  
 1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,573,679
1
2
3133
 1  
 1   1  
 1   2  
 4  
 2   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,939,432
22
1
233
 2  
 2  
 2  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 63,573
21
1
1
222
2
 4  
 3  
 1  
 1   1  
 2   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,501,014
3
1
1
3
113
 2   1  
 1   1  
 2   2  
 1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,039,355
34222
 2  
 3  
 4  
 1   2  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,445,152
1
1
1
1
42
1
2
 2   2  
 3  
 1  
 2  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,781,759
42223
 1   1  
 3  
 2   1  
 1   2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,138,274
13234
 1  
 3  
 4  
 2   2  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,998,445
21
1
1
2
24
 3  
 2  
 1  
 1   1   1  
 3   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 179,550

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation