نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
نونوگرام ها
سایز:22
2
232
 2  
 2  
 1  
 4  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 250,269
2
2
3321
 3  
 4  
 4  
 1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 212,449
31
1
224
 2  
 1   1  
 1   1  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,611,025
2
2
3321
 3  
 4  
 4  
 1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 956,681
3331
1
1
1
 2   2  
 2  
 3  
 1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 597,218
322
2
21
1
 1   1   1  
 1   1  
 1  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 420,392
2331
1
1
2
 4  
 3  
 3  
 1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,326,621
2
2
1314
 1   1  
 1   1  
 3  
 1   1   1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,318,240
1
1
3
1
11
3
2
 4  
 1  
 1   1  
 2  
 2   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,969,745
2421
1
2
1
 2   2  
 2   1  
 1  
 2  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,649,621
1
1
1
1
1
1
412
 3   1  
 3  
 3  
 1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,133,274
332
2
21
 1   1  
 1  
 2  
 4  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,693,730
1
3
2
1
123
 2   2  
 4  
 1   1  
 1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,500,061
32
1
133
 2  
 2  
 1   2  
 2  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,331,297
131
3
32
 1  
 1  
 3  
 4  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,807,831
31423
 1   2  
 3  
 1   1   1  
 1   1  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,208,305

: بقیه قواعد پازل  hide show

2021-10-17 22:56:26

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Ads