نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

نونوگرام ها
سایز:122
2
1
2
3
 4  
 2  
 1  
 3  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 365,058
33313
 1  
 1  
 3   1  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 354,829
34321
 2  
 2  
 4  
 4  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,783,324
1
2
3223
 1  
 1   2  
 4  
 3  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,804,969
42
2
1
1
21
 4  
 2   1  
 1  
 2  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,788,663
11
2
234
 2  
 1  
 2  
 4  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 883,093
3321
2
2
 1  
 2  
 2  
 4  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,961,675
2231
2
3
 3  
 4  
 1   1  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 931,068
42223
 2  
 1   2  
 3   1  
 3  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,725,874
2342
1
1
 2  
 2  
 2  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,549,412
22243
 2  
 2  
 4  
 4  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,958,111
4221
2
2
 4  
 3  
 1  
 1   2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,594,761
3312
1
1
2
 2  
 2   1  
 2  
 2   1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,272,616
1
3
3222
 1   1  
 1  
 2  
 4  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,357,421
21343
 1  
 1   3  
 3  
 3  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 889,894
34222
 3  
 4  
 2  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 657,738

: بقیه قواعد پازل  hide show

2023-03-27 23:55:22

ir.puzzle-nonograms.com
Remove Ads