نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها
سایز:2221
3
3
 1   1  
 1  
 1   2  
 1   3  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,474,834
1423
1
1
1
 4  
 3  
 1   1  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,721,309
2
1
2
1
223
 3   1  
 3   1  
 2  
 1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,412,726
32222
2
 2  
 2  
 3  
 3   1  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,173,508
1
1
1
2
2
2
22
 3   1  
 3  
 1  
 2  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 189,228
11
1
1
333
 1   2  
 3  
 4  
 1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,873,378
21
3
2
1
22
 4  
 3  
 1  
 2  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 305,051
1
1
1
1
1
134
 2  
 3  
 2   2  
 2  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,513,631
1
2
2
1
421
 2  
 4  
 2  
 3   1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,165,942
332
2
21
 1   1  
 1  
 2  
 4  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,448,431
1
2
21
2
23
 1   3  
 2  
 1  
 3  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,580,608
21
1
11
3
4
 1  
 1  
 4  
 1   2  
 2   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 498,802
22231
3
 1   1  
 2  
 4  
 3  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,015,110
222
1
24
 3  
 3   1  
 1  
 3  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,135,046
23
1
133
 1   2  
 1   2  
 1   2  
 1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,018,808
1313
1
3
1
 3  
 2  
 2   2  
 1  
 1   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,074,147

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation