نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
نونوگرام ها
سایز:321
2
2
1
2
 2  
 3  
 1  
 4  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,439,992
242
1
1
2
1
 4  
 3  
 1  
 1   1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,602,069
41413
 2  
 1   1   1  
 3   1  
 1   1  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,526,587
33232
 3  
 3  
 2   2  
 2  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,561,745
2
2
2
2
122
 2  
 3  
 2  
 2   2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,755,873
23143
 2  
 2   1  
 2   2  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,650,051
21
2
134
 2  
 2  
 2  
 2   2  
 2   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,468,771
123
1
33
 1   3  
 3  
 3  
 1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,925,862
11443
 2   2  
 3  
 3  
 2  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,460,405
3341
1
1
 2  
 4  
 3  
 3  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,569,577
33
1
2
1
21
 4  
 3  
 2  
 1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,861,235
31
3
3
1
11
 4  
 1  
 3  
 2  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,903,902
1
1
123
1
4
 3  
 1   3  
 2  
 2   1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,862,372
44131
 3  
 2   1  
 2   2  
 2  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,148,912
22342
 2  
 2   1  
 3  
 3  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,481,815
21
1
2
1
31
2
 3  
 1   1   1  
 1  
 2  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,000,000

: بقیه قواعد پازل  hide show

2021-08-03 14:43:35

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Ads