نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها
سایز:41
2
321
 2  
 1  
 1   1  
 4  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,612,349
3
1
3312
 3  
 3  
 3  
 2  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 241,728
1
1
1
1
1
134
 3  
 1  
 2   2  
 2  
 1   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,450,800
33321
1
 3  
 4  
 3  
 2  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 39,303
111
3
3
1
2
1
 3  
 2  
 4  
 1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,828,722
22
2
1
1
32
 3   1  
 2   1  
 1  
 1   1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,509,564
411
1
24
 2  
 1   3  
 2   1  
 1   1   1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,935,012
111
3
1
2
2
2
 3  
 1  
 1   1  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,860,225
3
1
21
2
22
 2  
 3  
 1  
 3  
 1   3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,143,978
321
3
11
2
 1   1   1  
 2  
 3  
 1   1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,629,223
111
3
43
 1  
 2  
 3  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,922,545
33
1
132
 2  
 2  
 4  
 2  
 1   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,903,792
23
1
133
 3  
 2  
 1   2  
 2  
 1   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,643,522
1
1
3143
 2  
 1   1  
 2   2  
 3  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,618,217
11344
 2  
 3  
 1   3  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,687,004
2
1
1234
 1  
 2   1  
 2  
 1   3  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,963,186


: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation