نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

نونوگرام ها
سایز:21
3
331
 4  
 2  
 3  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 526,150
21433
 2  
 1   3  
 3  
 3  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,828,494
11
2
333
 1  
 2  
 3  
 4  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,585,305
2321
1
4
 2  
 3   1  
 2   2  
 1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 688,993
11434
 2  
 1   1  
 3  
 3  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 87,428
34121
2
 1  
 2  
 2  
 2   2  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,784,634
3331
1
2
 2  
 2  
 3  
 2   1  
 1   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 7,642,079
213
1
1
1
1
3
 4  
 1   1  
 3  
 1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,513,544
2
2
2
1
11
1
3
 4  
 2  
 1  
 1   1  
 2   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,454,249
1
3
31
1
13
 1   1  
 1  
 2   2  
 2   1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,762,649
22
2
3
1
21
 2  
 3  
 1   1  
 1   1  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,972,426
1
2
1
1
311
3
 1  
 3  
 3  
 3   1  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 607,488
2
1
2
2
222
 3   1  
 3   1  
 1  
 1   1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,244,065
34321
 2  
 3  
 4  
 3  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,904,083
2232
1
2
1
 3  
 3  
 3  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,730,919
31
1
132
2
 3  
 2  
 2   1  
 1   1  
 2   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,322,190

: بقیه قواعد پازل  hide show

2024-06-24 07:33:59

ir.puzzle-nonograms.com
Remove Ads