نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها
سایز:23323
 2  
 3  
 4  
 3  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,429,168
1
3
31
1
13
 1   1   1  
 1  
 3   1  
 2  
 2   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 597,278
11443
 3  
 2  
 3  
 3  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 988,353
3322
1
2
 2  
 2  
 2  
 4  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 480,159
44131
 2  
 2  
 4  
 2   1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,522,629
32223
1
 3  
 4  
 2   1  
 1  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,131,956
211
1
44
 3  
 2  
 3  
 1   2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 174,971
321
1
33
 2  
 2  
 1   2  
 1   2  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,960,812
12
2
242
 4  
 4  
 1  
 1   1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,647,622
3
1
3
1
11
1
2
 4  
 2  
 2  
 1  
 2   2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,359,564
1
1
333
1
1
 1  
 4  
 4  
 3  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,605,589
2
1
1333
 2  
 1  
 3  
 3  
 1   3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 649,301
3
1
11
1
33
 2  
 1  
 1   3  
 2  
 1   3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 258,244
1
1
1
1
144
 2   2  
 3  
 2  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,255,753
32224
 2  
 2   1  
 1   1   1  
 3  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,241,751
32222
2
 3  
 3  
 2  
 2   1  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,686,392

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation