نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها
سایز:21424
 2  
 1   1   1  
 1   1  
 3  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 808,969
13243
 3  
 3  
 1   2  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,560,186
11
1
1
1
1
3
4
 2   1  
 1  
 3  
 2  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,967,571
2
2
2
2
311
 3  
 3  
 3  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 381,070
33124
 3  
 2   1  
 2   1  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,844,464
42214
 3  
 3   1  
 1   2  
 1   1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,578,554
32332
 1  
 2  
 1   3  
 3  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,189,323
131
1
3
1
3
 3  
 2  
 1   2  
 1  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,647,431
1
1
21
1
34
 2  
 4  
 2  
 3  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,889,729
31
1
1
1
33
 2  
 1  
 1   3  
 2  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,018,150
11
1
21
3
2
2
 2  
 1  
 2   1  
 3  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 431,491
22
1
242
 2  
 2   1  
 1  
 4  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,200,526
331
1
1
2
2
 1  
 4  
 2  
 1   3  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,931,169
41323
 4  
 1   3  
 1   1   1  
 1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 409,889
2231
1
4
 4  
 3   1  
 3  
 1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 2,687,319
2221
3
3
 2  
 1  
 2  
 4  
 4  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,569,256


: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation