نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها
سایز:332
2
12
 1   1  
 3  
 2  
 3  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,601,443
32134
 2  
 1   3  
 1   2  
 2   1  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,476,978
1
1
1
3
1
31
1
1
 3  
 4  
 3  
 1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 4,020,498
1
2
1
1
21
1
4
 2  
 2  
 1  
 1   3  
 3   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,818,712
43123
 1  
 1   1   1  
 2   1  
 2   2  
 1   1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 5,760,967
34132
 2  
 1   2  
 4  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 189,965
13144
 1  
 2   2  
 1   2  
 3  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 8,666,938
1
2
1
2
2
1
31
 3  
 2  
 2  
 2   1  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 9,757,896
32143
 1   1  
 2   2  
 2   2  
 1  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,591,616
3241
2
1
 3  
 4  
 1   1  
 3  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,312,747
32134
 2  
 2   2  
 1   2  
 3  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,888,701
42
2
221
 4  
 4  
 1  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 3,061,105
11
1
343
 2  
 1  
 4  
 3  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 134,940
1
3
1
1
31
1
1
1
 1  
 2  
 3  
 1   3  
 3  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 196,461
2
1
1
1
134
 2   1  
 1   2  
 3  
 2  
 2  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,412,919
22423
 3  
 3  
 3  
 3  
 1  
5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 1,082,859

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation