نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

نونوگرام ها


5x5 نونوگرام ها | 10x10 نونوگرام ها | 15x15 نونوگرام ها | 20x20 نونوگرام ها | 25x25 نونوگرام ها

در این ماه
1. synester101
10
00:01.64
2. Szofi
3
00:01.77
3. ray017
35
00:02.16
4. Flameson42
30
00:02.27
5. starsign
12
00:02.75
6. Darknarf666 00:02.89
7. BigBoiBrady
1
00:02.94
8. DrDarkly 00:02.97
9. 노콫
20
00:03.01
9. Joci
28
00:03.01
11. ElectricCharge
29
00:03.11
12. ILoveAnyaar 00:03.36
13. leukisgr
14
00:03.51
14. tokram
19
00:03.64
15. SalamanderRL 00:03.70
16. willo 00:03.74
17. C4SHEW 00:03.75
18. Cormachine 00:03.85
19. Cristian González
1
00:04.02
20. moling 00:04.06
در این هفته
1. Szofi
3
00:02.19
2. ray017
35
00:02.41
3. Flameson42
30
00:02.65
4. BigBoiBrady
1
00:02.94
5. Darknarf666 00:02.96
6. Joci
28
00:03.01
7. ElectricCharge
29
00:03.11
8. 노콫
20
00:03.37
9. tokram
19
00:03.71
10. C4SHEW 00:03.75
11. Cristian González
1
00:04.02
12. ILoveAnyaar 00:04.11
13. WeiofShen 00:04.15
14. moling 00:04.37
15. willo 00:04.54
16. leukisgr
14
00:04.68
17. jsrhee 00:04.93
18. califboy
43
00:05.12
19. patchworkmirage 00:05.27
20. wonjonjon
10
00:05.40
امروز
1. Szofi
3
00:02.27
2. ray017
35
00:02.88
3. BigBoiBrady
1
00:03.14
4. tokram
19
00:04.27
5. Cristian González
1
00:04.33
6. ElectricCharge
29
00:04.49
7. willo 00:05.00
8. moling 00:05.05
9. wonjonjon
10
00:05.64
10. HoLee 00:05.65
11. califboy
43
00:05.69
12. Cdmorvin 00:06.39
13. Dori0905
28
00:06.53
14. katia1962 00:06.64
15. spinno1001 00:07.02
16. kizi13 00:07.93
17. yuuna 00:08.30
18. dille 00:08.44
19. eonhochang
38
00:08.63
20. 云界
64
00:08.87
MO3
1. mirko.it
7
00:01.98
2. synester101
10
00:02.53
3. Flameson42
30
00:02.75
4. ray017
35
00:02.78
5. Arok
82
00:02.92
6. Delabranche
51
00:02.95
7. qqwref
230
00:03.18
8. IceRune
54
00:03.44
9. Evan99w
13
00:03.62
9. PillOw
11
00:03.62
AO5
1. mirko.it
7
00:02.08
2. synester101
10
00:02.69
3. Flameson42
30
00:02.87
4. ray017
35
00:03.21
5. Delabranche
51
00:03.38
5. qqwref
230
00:03.38
7. IceRune
54
00:03.54
8. Evan99w
13
00:03.87
8. DasMensch
71
00:03.87
10. PillOw
11
00:03.89
AO12
1. ray017
35
00:03.82
2. Delabranche
51
00:04.30
3. qqwref
230
00:04.35
4. camkatsu
49
00:04.50
5. Flameson42
30
00:04.53
6. IceRune
54
00:04.57
7. ElectricCharge
29
00:04.81
8. DasMensch
71
00:04.90
9. PillOw
11
00:05.20
9. boru
76
00:05.20
Robots / programmatic solversinfo  
1.PrinceOfChairs00:00.064
2.roboticks00:00.073
3.sigsegv00:00.135

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


رتبتون را پیدا کنید در

اسم خود را وارد کنید:


: بقیه قواعد پازل  hideshow

2023-03-27 22:41:27

ir.puzzle-nonograms.com
Remove Ads