نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

نونوگرام ها


5x5 نونوگرام ها | 10x10 نونوگرام ها | 15x15 نونوگرام ها | 20x20 نونوگرام ها | 25x25 نونوگرام ها

در این ماه
1. Babo0m
9
00:01.99
2. Szofi
3
00:02.01
3. ray017
53
00:02.25
4. DrDarkly
24
00:02.34
5. Flameson42
33
00:02.42
6. Sjorter
39
00:02.48
7. Cormachine 00:02.52
8. MarcRando
40
00:02.61
9. Joci
36
00:02.64
10. PillOw
13
00:02.76
11. jaybrainer
177
00:02.88
12. Darknarf666 00:02.97
13. 노콫
22
00:03.22
14. shizhengda
1
00:03.27
15. tokram
19
00:03.45
16. starsign
22
00:03.47
17. alisnoj 00:03.57
17. synester101
25
00:03.57
17. WeiofShen 00:03.57
20. JamesX
8
00:03.58
در این هفته
1. Flameson42
33
00:02.55
1. Cormachine 00:02.55
3. MarcRando
40
00:02.61
4. Darknarf666 00:02.97
5. Babo0m
9
00:03.39
6. leukisgr
21
00:03.69
7. marioSOUP 00:03.83
8. charoula 00:03.95
9. tokram
19
00:03.96
10. JamesX
8
00:04.05
11. MarcinDe 00:04.11
12. expiredpage 00:04.12
13. Sjorter
39
00:04.21
14. YourAlterEgo 00:04.28
15. Dori0905
40
00:04.42
16. Hundano 00:04.51
17. califboy
49
00:04.65
18. LukasBell
4
00:04.77
19. Nyaru Katta
5
00:04.81
20. 2k1m0
8
00:05.01
امروز
1. Babo0m
9
00:03.39
2. marioSOUP 00:03.83
3. expiredpage 00:04.25
4. leukisgr
21
00:04.39
5. califboy
49
00:04.65
6. MooKnight
26
00:06.25
7. BKish 00:07.34
8. abandon777
21
00:08.40
9. khokho 00:08.71
10. tomatofrog
32
00:09.07
11. pespejo427
51
00:09.23
12. corncorn1
14
00:11.24
13. keeso 00:12.20
14. artztam
1
00:14.59
15. jyeti 00:14.94
16. s58747 00:15.77
17. zhanglin1982 00:17.26
18. atxha 00:21.73
19. jaezaa 00:33.26
20. alazyslump
5
00:34.59
MO3
1. mirko.it
7
00:01.98
2. ray017
53
00:02.52
3. synester101
25
00:02.53
4. Babo0m
9
00:02.59
5. Flameson42
33
00:02.75
6. DrDarkly
24
00:02.88
7. Arok
98
00:02.92
8. Delabranche
51
00:02.95
9. qqwref
259
00:03.03
10. Joci
36
00:03.23
AO5
1. mirko.it
7
00:02.08
2. ray017
53
00:02.68
3. synester101
25
00:02.69
4. Flameson42
33
00:02.87
5. Babo0m
9
00:03.12
6. DrDarkly
24
00:03.22
7. Delabranche
51
00:03.38
7. qqwref
259
00:03.38
9. Joci
36
00:03.46
10. IceRune
56
00:03.54
AO12
1. ray017
53
00:03.49
2. wonjonjon
41
00:04.02
3. DrDarkly
24
00:04.04
4. maxwhale
70
00:04.19
5. Delabranche
51
00:04.30
6. qqwref
259
00:04.35
7. Babo0m
9
00:04.47
8. camkatsu
53
00:04.50
9. Flameson42
33
00:04.53
10. IceRune
56
00:04.57
Robots / programmatic solversinfo  
1.carsondgrey00:00.007
2.PrinceOfChairs00:00.064
3.roboticks00:00.073

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


رتبتون را پیدا کنید در

اسم خود را وارد کنید:


: بقیه قواعد پازل  hideshow

2024-03-04 07:41:33

ir.puzzle-nonograms.com
Remove Ads