نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها

2
1
11
7
8
20
7
1
2
1
4
1
1
8
3
1
3
4
1
6
6
2
6
9
7
7
3
7
5
7
8
3
6
2
1
9
13
2
6
1
3
1
1
2
7
1
16
3
1
7
3
13
1
3
2
5
2
5
2
4
4
1
1
2
8
1
3
3
11
3
1
2
10
3
1
2
2
8
1
1
4
3
7
3
1
8
1
1
1
8
1
2
1
2
7
3
6
3
1
1
3
5
5
5
1
8
2
7
6
3
1
1
5
7
1
3
3
2
1
4
6
5
3
3
1
1
1
1
2
3
1
6
1
1
8
1
1
12
1
4
1
1
1
8
7
3
3
1
5
1
3
4
6
2
5
2
1
3
1
2
6
2
2
3
4
6
1
4
3
3
1
3
5
4
7
1
3
3
6
1
1
1
6
5
6
2
3
1
6
3
3
5
2
4
10
5
1
1
6
1
7
6
1
1
1
1
1
5
6
4
1
1
1
7
5
5
6
8
7
5
1
3
1
7
8
9
2
3
5
3
1
6
6
7
3
3
1
6
5
2
2
5
3
1
5
6
4
1
3
4
2
1
2
6
1
3
1
7
1
3
2
7
6
5
1
1
1
2
3
2
6
2
1
1
4
1
5
2
5
2
7
1
4
2
4
3
7
3
2
4
6
1
3
3
2
1
6
8
2
1
5
1
6
8
1
3
10
1
1
2
3
5
3
6
4
8
4
12
5
6
7
3
4
5
1
1
13
4
10
3
3
 11   2   17   1   1   4  
 7   3   13   3  
 3   2   3   8   3  
 3   4   2   2   8   4  
 10   3   7   9   4  
 10   2   8   5   2   3   1  
 6   3   1   4   2   5   1  
 5   1   5   1   3   1   4   2  
 7   6   2   1   8   3  
 8   3   8   7   3  
 3   2   2   1   10   7   5  
 1   3   4   3   1   1   1   1   6   5  
 1   2   3   3   1   1   1   11   3   2  
 1   1   1   4   1   1   1   2   7   5   3  
 1   1   1   1   1   3   7   9   4   4  
 3   3   1   16   3  
 1   1   18   3  
 1   2   1   8   5   4  
 1   5   4   3   4  
 1   2   2   4   1   4  
 3   3   5   4   7   3  
 1   1   5   3   5   8   3  
 4   3   4   2   3   1   1   6  
 8   2   2   9   1   8  
 7   1   2   4   1   6  
 3   3   1   3   1   5   3  
 2   3   2   1   1   2   1   1  
 3   3   2   1   8   3   1  
 2   3   3   2   8   1   1   1   1  
 3   3   7   8   4   3   3   4  
 2   2   7   4   3   1   5   4   5  
 3   1   3   2   4   6   12   3  
 5   4   4   3   2   6   3   1  
 6   8   3   3   2   1  
 7   13   2   6  
 8   4   4   4   6  
 8   6   5   1   1   4  
 9   5   1   1   2   3  
 3   4   5   1   1   1   1   3   1  
 2   4   3   3   1   1   6   3   3  
 1   4   3   1   5   9  
 3   1   3   3   1   4   10  
 2   1   1   1   2   3   1   5   11  
 2   1   1   1   8   2   3   3   9  
 3   1   1   3   7   2   7   1  
 5   5   12   3   1   8  
 5   4   2   3   1   1   1   2   3  
 2   1   5   1   1   3   3   1   3   2  
 2   4   1   1   3   1   1   1  
 1   1   1   1   6   3   1   1   1  

Special Monthly نونوگرام ها 01-05-2018: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation