نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت
Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

انتقادات و پیشنهادات | پازل ویژه | سوال و پرسش

چاپ گروهی

سالن مشاهیر

Privacy Policy | لینک ها


نونوگرام ها

3
1
2
21
12
2
1
3
15
6
5
1
1
4
14
1
4
2
3
2
4
5
4
3
7
3
2
4
5
1
1
1
6
5
1
1
1
9
5
8
5
1
5
6
4
5
4
3
3
4
7
4
3
3
3
3
7
1
1
3
3
7
4
3
7
3
1
6
2
3
4
4
1
6
6
1
6
3
3
5
4
1
4
1
3
3
4
3
1
3
4
2
9
5
6
4
4
2
10
5
6
6
2
2
5
1
2
1
1
4
6
1
7
5
3
3
4
7
2
4
1
8
2
7
2
2
8
3
8
3
7
2
2
1
3
2
5
1
3
3
3
2
10
7
5
2
4
2
6
5
6
1
6
5
7
3
4
3
6
5
9
4
2
1
4
3
5
5
2
3
3
2
7
6
7
3
11
1
1
1
1
2
1
1
4
5
3
10
4
5
4
12
8
1
4
7
3
6
4
5
1
1
1
3
2
2
4
2
1
2
3
3
3
2
3
7
1
1
7
2
1
3
3
1
3
9
1
3
1
3
1
4
4
1
2
1
3
1
1
3
1
2
3
1
3
5
1
2
3
10
5
3
7
5
7
2
1
4
3
4
2
6
8
1
6
6
7
1
6
1
4
1
8
3
6
3
5
1
5
4
1
2
5
4
3
2
1
1
4
4
6
4
5
3
4
1
6
4
1
1
3
3
2
5
2
2
1
1
1
2
3
4
1
1
3
2
4
4
10
1
2
1
4
10
7
1
1
3
7
1
3
1
1
1
9
4
1
3
 1   1   3   4   3   2   3   1  
 2   1   3   6   1   1   2   3   1  
 4   5   4   1   1   1   5   1   4   3  
 6   4   1   1   1   1   1   3   1   8  
 7   2   3   2   5   3   1   4  
 5   2   10   3   4   5  
 2   8   14   1   1   3   2  
 2   1   4   4   8   6   3  
 1   6   6   4   1  
 4   5   10   7  
 7   1   3   1   2   3   1   8  
 14   1   1   6   10  
 15   1   1   1   5   12  
 7   5   3   7   5   3  
 6   3   4   1   1   7   1  
 4   3   5   1   2   1   1  
 3   1   4   5   1   2   4   1   1  
 4   2   14   4   6   1   1  
 4   12   7   1   4   2   1  
 4   2   3   3   4   2   6   2  
 5   4   4   6   2  
 3   2   3   3   1   3   2  
 9   2   1   2   1   3   1   1   1  
 4   5   2   4   4   3  
 9   7   1   3   3   2  
 2   3   5   1   1   1   3   3  
 1   2   3   1   4   2   2  
 1   2   5   4   3  
 7   6   2  
 2   4   7   4   3   1   1   2  
 5   2   11   3  
 5   6   2   9   2   1   2  
 4   9   8   2   1   3  
 3   12   3   2   1   3   4  
 3   11   3   3   4  
 3   3   6   11   3  
 2   8   7   7   3   3  
 9   4   1   7   2   5  
 9   12   2   10  
 2   1   4   4   3   8  
 2   3   5   1   3   3   6   4  
 1   3   4   4   2   1   3   2   1  
 11   9   6   3   1  
 1   2   4   10   7   1   3  
 3   3   1   8   1   1   4   3  
 1   4   8   1   7   4  
 1   4   3   6   6   6  
 1   1   1   3   1   3   11   3   3  
 1   1   1   3   1   3   1   1   10   4  
 1   1   1   1   2   4   3   3   2   1   6   1   3  

Special Monthly نونوگرام ها 01-02-2018: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com

Disable Advert