نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
نونوگرام ها


5x5 نونوگرام ها | 10x10 نونوگرام ها | 15x15 نونوگرام ها | 20x20 نونوگرام ها | 25x25 نونوگرام ها


در این ماه
1.C4SHEW02:15.27
2.waitnote02:24.85
3.Whotos02:26.90
4.Migsy02:28.57
5.DerpyCatfish2802:30.66
6.nonovincent02:39.32
7.FLOWXSYM1302:44.27
8.amdenn199102:47.61
9.yoshihsoy02:50.35
10.slavy8302:58.11
11.yeet100002:59.72
12.Junjunpi03:00.38
13.nemo9803:02.95
14.mushas03:08.63
15.mafuteru03:08.78
16.Nemak03:10.51
17.lilukipewue03:15.14
18.gagasida03:16.49
19.NorthamptonFC03:18.36
20.shinjjjang03:24.56
در این هفته
1.Whotos02:26.90
2.C4SHEW02:39.90
3.DerpyCatfish2802:40.31
4.nonovincent02:40.80
5.FLOWXSYM1302:44.27
6.amdenn199102:47.61
7.noliai03:05.56
8.scadmember03:05.61
9.slavy8303:08.84
10.lilukipewue03:15.14
11.gagasida03:16.49
12.Migsy03:19.44
13.franzihase1003:25.73
14.yeet100003:26.54
15.Heckle03:35.75
16.shinjjjang03:36.04
17.boyko99903:37.52
18.gabarko03:43.34
19.ramiro8603:45.09
20.joe82050204:00.51
امروز
1.DerpyCatfish2802:40.31
2.nonovincent02:59.85
3.Heckle03:35.75
4.mushas04:13.52
5.momomomoha04:15.57
6.TaylorH04:41.64
7.tomcoyne1104:59.92
8.slothcatswing05:40.84
9.Whitfield3006:34.27
10.Mschel906:53.10
11.GPetrov07:38.69
12.dimos07:45.79
13.brutuskind07:52.24
14.pespejo4272108:09.35
15.levvvvvv08:49.03
16.ecnaV08:52.56
17.yokotatsu08:57.94
18.califboy09:27.32
19.Kateto09:46.74
20.Heimei10:05.80

پازل جدیدرتبتون را پیدا کنید در
اسم خود را وارد کنید:

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Ads