نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت
Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

انتقادات و پیشنهادات | پازل ویژه | سوال و پرسش

چاپ گروهی

سالن مشاهیر

Privacy Policy | لینک ها


نونوگرام ها

1
3
2
2
3
3
2
2
3
3
4
3
2
3
3
1
3
1
3
2
1
1
6
3
5
1
3
6
4
8
1
12
1
2
1
3
1
1
4
 5   1  
 6   4  
 3   3  
 8  
 2   2   1  
 3   3   3  
 3   1   1   1  
 6  
 7  
 3   6  
 3   8  
 3   4   1  
 1   1   4  
 3   4  
 5   1   3  

15x15 نونوگرام ها شماره پازل: 4,028,572: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com

Disable Advert