نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت
Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

انتقادات و پیشنهادات | پازل ویژه | سوال و پرسش

چاپ گروهی

سالن مشاهیر

Privacy Policy | لینک ها


نونوگرام ها

2
3
3
1
3
3
4
3
1
4
4
3
4
1
7
1
2
6
5
4
3
1
5
3
3
2
5
4
2
2
1
1
8
1
1
1
3
2
4
7
2
3
5
95
6
1
3
3
4
1
1
5
4
1
6
3
1
6
2
3
2
1
 3   4   3  
 2   2   5  
 3   3  
 2   3  
 7   2  
 3   3   2  
 2   7  
 1   3   1   1  
 1   10  
 2   5  
 3   8  
 3   4   6  
 4   8  
 8   3  
 4   1   4   2  
 3   6   4  
 3   1   6   5  
 8   6  
 7   5  
 2   1   5  

20x20 نونوگرام ها شماره پازل: 7,490,074: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com

Disable Advert