نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها

3
4
5
3
6
3
4
5
5
1
7
6
1
3
1
1
1
1
7
1
4
5
1
3
7
2
3
2
2
3
1
4
1
4
3
3
4
4
8
3
2
5
4
1
4
3
3
2
4
4
1
8
2
1
3
3
1
9
1
2
2
 6   2   1  
 6   1   2   2  
 12   3  
 5   5   4  
 5   3  
 1   5   3   2  
 1   4   3  
 5   3  
 2   1  
 2   1   3   2  
 3   8  
 17  
 2   9   1  
 6   2   3   1  
 3   1   1   4  
 5   1   4  
 1   1   4   1   1   3  
 1   3   4   1  
 3   3   2  
 1   3   2  

20x20 نونوگرام ها شماره پازل: 9,636,884: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation