نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت
Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

انتقادات و پیشنهادات | پازل ویژه | سوال و پرسش

چاپ گروهی

سالن مشاهیر

Privacy Policy | لینک ها


نونوگرام ها

3
1
11
2
1
4
1
1
11
1
1
2
4
1
4
5
162
4
5
2
2
1
3
5
3
6
5
3
1
5
3
1
6
1
6
1
3
1
1
4
11
4
4
3
4
1
3
2
3
1
1
1
5
4
4
1
3
2
1
3
1
1
2
2
4
3
2
3
4
2
1
4
2
3
5
3
7
9
1
1
2
3
3
6
1
8
3
4
3
3
3
2
8
3
1
1
3
3
1
3
4
7
7
1
4
1
13
3
2
1
1
3
1
5
6
1
1
2
3
2
6
3
3
3
10
3
4
3
10
1
5
3
 10   2   3   3  
 9   3   3   3  
 2   1   4   1   3   2  
 3   3   3   2  
 3   5   3   1   3  
 4   4   4   4  
 3   2   5   4  
 2   1   4   4  
 1   3   4   2   4  
 2   1   2   3   12  
 2   6   5  
 2   3   3   2   3   3  
 5   6   1   6  
 10   3   2  
 10   3   5  
 10   3   1   1   2  
 2   5   16  
 3   1   7   2   6  
 3   4   2   2   3  
 3   4   1   1   1  
 3   2   3   2  
 3   3   4  
 10  
 1   6   5   1   1  
 1   7   1   1   2  
 2   7   1   1   4  
 3   1   1   3   4   3  
 3   16  
 1   1   1   10   5  
 2   1   4   4   1   2  

ویژه هفته نونوگرام ها 12-02-2018: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com

Disable Advert