نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

پنهان کردن قواعد بازی
نونوگرام ها

6
1
3
1
6
3
1
1
5
1
3
1
4
5
1
4
2
2
2
6
2
2
3
7
6
3
2
1
2
3
2
3
1
1
4
3
2
2
4
5
3
2
1
6
1
1
2
2
2
6
1
2
2
1
1
7
2
2
1
2
8
5
2
2
7
2
5
8
1
2
3
4
4
2
1
2
4
9
1
6
11
3
9
7
2
5
2
1
3
1
6
1
6
3
4
3
3
4
3
5
1
3
7
2
5
1
3
6
2
1
4
1
3
3
3
4
4
3
3
7
13
1
1
1
3
14
1
1
1
5
6
1
3
2
1
1
3
3
 3   6   3   1   5  
 2   9   2   2   2   1  
 3   2   1   2   3   5  
 7   1   6   1  
 7   10  
 8   13  
 5   1   3   5  
 2   4   1  
 3   1   1   3   4   1  
 8   3   4  
 2   2   2   1  
 1   1   2   4  
 3   2   1   3   3  
 6   8   6  
 5   3   7   6  
 11   4  
 20  
 1   7   5   2  
 2   6   11  
 1   6   4   8  
 5   2   6   8  
 8   4   1   6  
 4   1   6   4  
 3   5   12  
 1   3   4   1  
 1   1   4   1   2  
 1   6   1  
 3   3   6   1  
 1   5   2   5  
 4   9  

ویژه هفته نونوگرام ها 21-05-2018: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation