نونوگرام ها

نونوگرام - انگلیسینونوگرام - بلغارینونوگرام - آلمانینونوگرام - هلندینونوگرام - رومانیایینونوگرام - تایلندینونوگرام - پرتغالینونوگرام - فرانسوینونوگرام - استونینونوگرام - مجارستانینونوگرام - لهستانینونوگرام - سوئدینونوگرام - چینینونوگرام - اسپانیایینونوگرام - ایتالیایینونوگرام - اسلواکینونوگرام - ترکینونوگرام - روسینونوگرام - عبرینونوگرام - فنلاندینونوگرام - چکنونوگرام - دانمارکی
.ترجمه کردن این سایت
Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Shikaku

انتقادات و پیشنهادات | پازل ویژه | سوال و پرسش

چاپ گروهی

سالن مشاهیر | Join us at Facebook

Privacy Policy | لینک ها


Bookmark and Share

نونوگرام ها

Aegonia is proud to present its new record of the song Of Love And Hate!

44122
 1   3  
 2   2  
 2  
 2  
 1  

5x5 نونوگرام ها شماره پازل: 6,792,981: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com

Disable Advert